Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi

Kapak

CUMHURİYET SAVCISININ
DENETİM GÖREVİ

•    Noterlikler
•    İcra ve iflâs müdürlükleri ile mahkeme vezneleri
•    Ceza infaz kurumları
•    “İcra ve İflâs Müdürlüklerinin Teşkilâtı ve
Görevi ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
Kanun” tasarısı teklifi

Dr. Mustafa SALDIRIM
Hâkim

ANKARA – 2007

•    Cumhuriyet savcılığına ilişkin genel bilgiler
•    Noterliklerin denetimi
•    Noterlerin disiplin sorumluluğu
•    Noterlerin cezaî sorumluluğu
•    İcra ve iflâs müdürlüklerinin denetimi
•    Mahkeme kalemlerinin denetimi
•    “İcra ve İflâs Müdürlüklerinin Teğkilâtı ve
Görevi ile ÇalıŞma Esas ve Usulleri Hakkında
Kanun” tasarısı teklifi