Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz

kitap1İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR CETVELİ
GİRİŞ

I.BÖLÜM
İHTİYATİ HACİZ KAVRAMI VE BENZER MÜESSESELERDEN FARKI
1) İHTİYATİ HACİZ KAVRAMI
A) TANIM
B) İHTİYATİ HACZİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI
2) İHTİYATİ HACİZ KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERDEN   FARKI
A) KESİN HACİZDEN FARKI
B) TAMAMLAMA HACZİNDEN FARKI
C) GEÇİCİ HACİZDEN FARKI
D) İLAVE HACİZDEN FARKI
E) İHTİYATİ TEDBİRDEN FARKI
F) TAZMİNAT ALACAKLARINDA İHTİYATİ TEDBİR YERİNE İHTİYATİ HACİZ KONULMALIDIR
3) GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN DÜZENLENME NEDENİ
4) İHTİYATİ HACZİN YASAL DÜZENLEMESİ

II.BÖLÜM
İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ VE İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM
5) İHTİYATİ HACİZ İSTEMENİN ŞARTLARI
A) ALACAKLIYA İLİŞKİN ŞARTLAR
B) ALACAĞA İLİŞKİN ŞARTLAR
C) KONKORDATONUN REDDİ HALİNDE İHTİYATİ HACİZ
6) İHTİYATİ HACİZ KARARI
A) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
B) YARGILAMA USULÜ
C) İHTİYATİ HACİZ KARARININ İÇERİĞİ
D) ALACAKLININ TEMİNAT GÖSTERMESİ
7) İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI
A) YETKİLİ İCRA DAİRESİ
B) SÜRE
C) BORÇLUNUN MALLARININ İHTİYATEN HACZİ SIRASINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
D) İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI VE TEBLİĞİ
E) İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN TEMİNAT KARŞILIĞINDA BORÇLUYA BIRAKILMA
8) İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
A) GENEL OLARAK
B) İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ SEBEPLERİ VE TEMİNAT KARŞILIĞINDA İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
C) GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME
D) İTİRAZ SÜRESİ
E) İTİRAZIN YAPILMASI VE İNCELENMESİ
F) TEMİNAT KARŞILIĞINDA İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
9) İHTİYATİ HACİZ VE HACZE İŞTİRAK
A) GENEL OLARAK
B) İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE İŞTİRAKİNİN KOŞULLARI
I.İhtiyati Haczi Konulmuş Olması
II.İhtiyati Haczin Düşmemiş Olması
III.İhtiyati Hacizle İlgili Öncelik Koşulu ve Belgelendirilmesi
1.Öncelik Koşulu
2. Öncelik Koşulunun Belgelendirilmesi
a. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
aa.İİK. mad. 105/1 gereğince kafi aciz belgesi;
bb. İİK. mad. 143 gereğince kati aciz belgesi;
b.İlam
c) Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK. mad. 100, I/1)
d) Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usulüne Göre Verdikleri Makbuz veya Belgeler (İİK. mad. 100, I/4)
C)İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE İŞTİRAK USULÜ
I.İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kesin Olarak Haczedilmesi
II.Birden Fazla Uygulanan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak
III. Kesin Olarak Haczedilen Malların Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi
IV.İhtiyaten Haczedilen Malların Aynı Gün İcraen Haczedilmesi
V. Aynı Gün Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Farklı Günlerde Kesin Hacze Dönüşmesi
VI. Farklı Tarihlerde Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Aynı Gün Kesin Hacze Dönüşmesi
VII.İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Rehnedilmesi
VIII. İhtiyaten Haczedilen Alacağın İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşmeden Temlik Edilmesi
IX. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kamu Alacağından Dolayı Haczedilmesi
X. Tasarrufun İptali Davalarında Verilen İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak Sorunu
XI. İhtiyati Tedbir Ve Hacze İştirak
10) İHTİYATİ  HACZİ TAMAMLAYAN  MERASİM
A) DAVA VEYA TAKİPTEN ÖNCE KONULMUŞ OLAN  İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ
B) DAVA VEYA TAKİPTEN SONRA KONULAN İHTİYATİ HACZİN     KESİNLEŞMESİ
III. BÖLÜM
11) HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
A) GENEL OLARAK
B) HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARININ TARAFLARI
C) HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI
D) HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
E) MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA İSPAT YÜKÜ
F) MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
G) ZAMANAŞIMI
H) ZARARIN TEMİNATTAN ÖDENMESİ
SONUÇ
KAYNAKÇA
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Dr. MUSTAFA SALDIRIM’IN YAYIMLADIĞI KİTAP VE MAKALELER