Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi

Kapak CUMHURİYET SAVCISININ DENETİM GÖREVİ •    Noterlikler •    İcra ve iflâs müdürlükleri ile mahkeme vezneleri •    Ceza infaz kurumları •    “İcra ve İflâs Müdürlüklerinin Teşkilâtı ve Görevi ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Kanun” tasarısı teklifi Dr. Mustafa SALDIRIM Hâkim Continue reading

Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ I.BÖLÜM İHTİYATİ HACİZ KAVRAMI VE BENZER MÜESSESELERDEN FARKI 1) İHTİYATİ HACİZ KAVRAMI A) TANIM B) İHTİYATİ HACZİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI 2) İHTİYATİ HACİZ KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERDEN   FARKI A) Continue reading