Çalışmalar

“Dr. Mustafa SALDIRIM’IN YAYIMLADIĞI KİTAP VE

MAKALELER İLE DİĞER ÇALIŞMALARI”

 

KİTAPLAR

1.     Öğretide ve Uygulamada Bütün Yönleriyle İhtiyati Haciz, Ankara 1997.

2.     Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri, Ankara 2005.

3.     Uygulamada ve Öğretide İhtiyati Haciz (Dr. Adnan Deynekli ile birlikte), Ankara 2005.

4.     Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi, Ankara 2007.

5.     Uygulamada ve Öğretide İhtiyati Haciz (Doç. Dr. Adnan Deynekli ile birlikte) Ankara 2011.

6.     Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri, Ankara 2011.

7.     Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2011.

8.    Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu, Ankara 2013.

MAKALELER

1.     Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Açısından Suça İtilmiş Çocuğun Haklarına Bir Bakış ve Bir Öneri, AD 1999/1, s.144-155.

2.     Cumhuriyet Savcısının Özel Hukukta Dernek ve Sendika Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesine İlişkin Görevleri, TBBD 2005/59, s.359-376.

3.     Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından Suça İtilmiş Çocuğun Yargılama Aşamasındaki Hakları, II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu, Ankara 2002, s.243-254.

4.     DNA İncelemesinin Hukuk Alanındaki İşlevi, AD 2000/4, s.127-148.

5.     Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Maddî ve Manevî Tazminat Davaları, Manisa BD 1998/2, s.62-76.

6.     İflastan Önce Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları, ABD 2000/4, s.229-273.

7.     İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, TBBD 1999/2-3, s.205-224.

8.     Kanun Değişiklikleri Sürecinde Kanun Yararına Temyiz, AD 2005/96, s.61-73.

9.     Resmî Vasiyetname Düzenleme Yetkili Memurlar, TNBHD 1999/ 104, s.25-30.

10.   Suça İtilmiş Çocuğun Haklarına Genel Bir Bakış, BBD 2000/64, 36-38.

11.   Suça İtilmiş Çocukların Yeniden Sosyalizasyonu Projesi (Nigar Karacık ile birlikte), I. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu,Ankara 2001, s.279-296.

12.   Tahkim Süresi İle İlgili İki Yargıtay Kararı Üzerine Bir İnceleme, AD 2001/6, s.108-120.

13.   Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye’deki Tutuklu ve  Hükümlülerin Eğitim Hakkı, AD 2004/20, s.94-112.

14.   Türk Hakem Kararlarının Temyizi, Çanakkale BD 1996/7-8,s.13-56.

15.   Cezaevleri Eğitim Kurumu Hâline Nasıl Gelebilir? (Hapishane Kitabı, İstanbul 2005, s.321-334).

16.   Ceza İnfaz Kurumundan Eğitim Kurumuna (Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, Ankara 2007, s.77-97).

17.   Hükümlü ve  Tutukluların Rehabilitasyonu (İnfaz Hukukunda Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Kolokyumu) Galatasaray Üniversitesi Yayını, s.219-238.

18.   Cumhuriyet Savcısının Hukukî Sorumluluğu (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.713-757).

19.   Cumhuriyet Savcısının Katıldığı Hukuk Davalarında Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin Kapsamı (Terazi Dergisi, S.2008/3, s.77-82).

20.   İhtiyati Hacze İtirazın Kapsamına İlişkin Sorunlar (Prof. Dr.Fırat Öztan’a Armağan, C.II, s.1885-1896, Ankara 2010).

21.   Bankanın Talep Ettiği İhtiyati Hacizde Teminata İlişkin Sorunlar (Prof. Dr. Halûk Konuralp’e Armağan, C.II, s.485-505, Ankara 2009).

22.   İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısındaki İcra Teşkilâtına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, (Legal Medenî Usul ve  İcra ve  İflâs Hukuku Dergisi, 2009/1, s.75-92).

23.   5072 Sayılı Kanuna Göre Kamu Vakıfları (Adalet Dergisi, 2007/29, s.68-74).

 

BİLDİRİLER

1.     “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” konulu Panel (Çanakkale – 2.5.1997).

2.     “Okullarda Şiddet ve  Çocuk Suçluluğu” Uluslararası Kongresi (Trabzon – 27.9.2006).

3.     “Çanakkale İli Örneğinde Suça İtilmiş Çocukların Yeniden Sosyalizasyonu Projesi” (Nigar Karacık ile birlikte), I. Ulusal Çocuk Sempozyumu (Ankara -29-30 Mart 2001).

4.     “ÇHS Açısından Suça İtilmiş Çocuğun Yargılama Aşamasındaki Hakları”, II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu (Ankara -10-13 Nisan 2002).

5.     “Hükümlü Psiko-Sosyal Yardım Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Konferansı (Ankara -21-23 Mart 2007).

6.     “Hükümlü ve Tutukluların Rehabilitasyonu”, İnfaz Hukukunda Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Kolokyumu (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul-4-7 Eylül 2002).

7.     “Cezaevleri Eğitim Kurumu Hâline Nasıl Gelebilir?”, Hapishaneler Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul- 4-5 Aralık 2003).

8.     Hukuk Muhakemeleri Kanununa İlişkin Güncel Konular (Görev, Yetki ve Geçici Koruma Önlemleri, Mersin Barosu Eğitim Semineri, 14 Ocak 2012).

9.     Bilirkişilerin Cezai ve Hukuki Sorumluluğu (Muhakeme Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Sonrası Bilirkişilik Sorunları Paneli- TÜRMOB Yayını) Ankara 2011, s.57-82.

10.   Borçlar Hukukunun İhale Hukukunu İlgilendiren Yeni Düzenlemeleri (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Satış ve Eser Sözleşmelerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi), (İhale Hukukunda Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli, Ankara 8.12.2012)

 

YASAMA ÇALIŞMALARINA KATKI

1.     6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu Çalışmaları (Yargıtay’ı temsilen).

2.     6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı (Kanunlaşan metnin 70. maddesi ile sınırlı olarak) Bilim Komisyonu çalışması.

 

PROJELER

1.     Adalet Bakanlığı ile Uluslararası Cezaevi Araştırmaları Merkezi (ICPS-King’s College London) tarafından birlikte yürütülen 8 aylık Cezaevi Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi Projesi Liderliği (Ankara, İzmir, Londra -2002, 2003).

2.     Cezaevlerinde İnsan Haklarının Geliştirilmesi Eğitimcisi.